Minimiinformation

Nordimet (metotrexat) 25 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Förfyllda injektionspennor med 7,5 mg/0,3 ml, 10 mg/0,4 ml, 12,5 mg/0,5 ml, 15 mg/0,6 ml, 17,5 mg/0,7 ml, 20 mg/0,8 ml, 22,5 mg/0,9 ml och 25 mg/1,0 ml. 

ATC-kod: L04AX03, Antineoplastiska och immunmodulerande medel, övriga immunsuppressiva medel.

Indikationer: Aktiv reumatoid artrit hos vuxna, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) har gett inadekvat behandlingssvar, måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som är aktuella för systemisk behandling och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter, induktion av remission vid måttlig, steroidberoende Crohns sjukdom hos vuxna patienter, i kombination med kortikosteroider och för underhåll av remission, som monoterapi, hos patienter som har svarat på metotrexat.

Dosering och administreringssätt: Ges som injektion och får endast användas en gång i veckan.

Kontraindikationer: Gravt nedsatt njur eller leverfunktion, immunbrist, alkoholmissbruk, bloddyskrasier, allvarliga, akuta eller kroniska infektioner, stomatit, sår i munhålan, aktiv magsårssjukdom, graviditet och amning och samtidig vaccination med levande vacciner.

Varningar och försiktighet: Patienterna måste tydligt instrueras att dosen ska ges en gång i veckan. Felaktig användning kan leda till allvarliga biverkningar och även dödsfall. Patienter ska övervakas på lämpligt sätt så att eventuella toxiska effekter eller biverkningar kan identifieras och utvärderas utan dröjsmål. Om en kvinna i fertil ålder eller en sexuellt aktiv man behandlas ska effektiv preventivmetod användas under behandlingen och i minst tre månader efter behandling. 

Datum för översyn av produktresumén: 2023-10-18

För ytterligare information och priser se www.fass.se

Rx, F

Ombud i Sverige: Nordic Drugs AB www.nordicdrugs.se

REF-00123